Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Międzyzdrojskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Strona Główna

OGŁOSZENIE WYNIKU PIERWSZYCH ROKOWAŃ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

OGŁOSZENIE WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEO NIEOGRANICZONEGO

Organizowanego w dniu 19 grudnia 2022 r. w sali nr 210 na II piętrze Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy Placu Ratuszowym 1 o godzinie 10:00 na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę  34 o powierzchni 5860m2, obręb 20 miasta Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00002887/0.

Cena wywoławcza nieruchomości – 2.000.000,00 zł brutto.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 0.

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0.

Ze względu na nieobecność oferenta przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 


 
                          Międzyzdroje, 09 maja  2023 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

 

 

PREZES ZARZĄDU MTBS SP. Z O.O. OGŁASZA

 

pierwsze rokowania na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 34 o powierzchni 586 m², obręb 20 miasta Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer  SZ1W/00002887/0.

 

TERMIN I MIEJSCE

Rokowania odbędą się w  dniu 26 maja 2023 r. o godzinie 10:00 w sali nr  210 na II piętrze Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach położonego przy Placu Ratuszowym 1 w Międzyzdrojach.

 

CENA WYWOŁAWCZA wynosi 1.850.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy  złotych).

Przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT

 

PRZETARGI

Pierwszy przetarg  nieograniczony ustny odbył się w dniu 19 grudnia 2022 r. – zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg  nieograniczony ustny odbył się w dniu 23 stycznia  2023 r. – zakończył się wynikiem negatywnym.

Trzeci przetarg  nieograniczony ustny odbył się w dniu 17 lutego 2023 r. – zakończył się wynikiem negatywnym.

Czwarty  przetarg  nieograniczony ustny odbył się w dniu 23 marca 2023 r. – zakończył się wynikiem negatywnym.

Piąty przetarg  nieograniczony ustny odbył się w dniu 28 kwietnia  2023 r. – zakończył się wynikiem negatywnym.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość zabudowana dwoma odrębnymi wolnostojącymi obiektami, położna w Międzyzdrojach, przy ul. Cichej 2.

I obiekt wolnostojący, wykonany w technologii tradycyjnej, ilość kondygnacji 2 (w tym poddasze użytkowe), podpiwniczony, o dwuspadowym dachu, o powierzchni użytkowej 108,20 m ².

Stan obiektu: obiekt w zadowalającym stanie technicznym.

Budynek powstał w latach 20-stych XX wieku jako dom mieszkalny, następnie został zaadaptowany na obiekt wczasowy. W latach 2010 -2015 budynek poddany remontom i dostosowany do funkcji biurowych.

Teren uzbrojony: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, gaz.

Bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

II obiekt wolnostojący, wykonany w technologii tradycyjnej, ilość kondygnacji 2, z płaskim dachem, o powierzchni użytkowej 111,90 m ².

Stan obiektu: obiekt w zadowalającym stanie technicznym.

Budynek z lat 60-tych XX wieku powstał z przebudowy obiektu gospodarczego. W latach 2000 -2015 budynek poddany remontom i zaadaptowany na biurowy.

W budynku znajdują się typowe pomieszczenia biurowe.

Teren uzbrojony: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, gaz.

Przeznaczenie nieruchomości określono na podstawie wydanej przez Burmistrza Międzyzdrojów decyzji nr 30/20 z dnia 20 maja 2020 roku o warunkach zabudowy określającej warunki do zabudowy działki obiektem usługowym. Na powyższej podstawie określono przeznaczenie nieruchomości: tereny inwestycyjne i zurbanizowane.

Informujemy na podstawie wyrysu mapy zasadniczej działki nr 34, iż występują niewielkie różnice między istniejącym ogrodzeniem, a granicą nieruchomości, co uwidoczniono na załącznikach graficznych.

 

WARUNKI UDZIAŁU W ROKOWANIACH

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które:

-  wpłacą zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej tzn. 185.000,00 zł ( słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Zaliczka płatna jest w pieniądzu i należy ją wpłacić  na konto nr 35 9383 0007 0000 0390 2000 0010 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Wolinie Oddział Międzyzdroje,  w terminie do dnia 19 .05. 2023 r. W tytule wpłaty zaliczki należy wpisać imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy zgłaszającej udział w rokowaniach oraz numer i położenie działki.

Wpłacona zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który w rokowaniach został ustalony jako nabywca przedmiotowej nieruchomości.

Wpłacona zaliczka przez osobę uznaną za nabywcę  zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast zaliczki  wpłacone przez pozostałe osoby, zostaną zwrócone na rachunek bankowy po uprzednim podaniu numeru rachunku. W przypadku nie wskazania numeru rachunku bankowego, środki zostaną zwrócone na rachunek z którego zostało wpłacone.

Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

- złożą pisemne zgłoszenie w zaklejonej kopercie z napisem” Rokowania 26 maja 2023 r.” do dnia  23 maja 2023 r. do godz. 15:00 w sekretariacie MTBS Sp. z o.o.  Plac Ratuszowy 1 w Międzyzdrojach.

 

WARUNKI DODATKOWE

1) przy wyborze zgłoszenia komisja przeprowadzająca rokowania będzie się kierowała zaproponowaną ceną,

2) sposobem zapłaty:

a)  zapłata jednorazowa

b)  w równych ratach

3) zgłoszenia z ceną poniżej ceny wywoławczej oraz zgłoszenia z innym niż podany wyżej sposobem zapłaty nie będą przyjmowane.

 

ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- przystępujące do rokowań osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) zobowiązane są dołączyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie zaproponowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań  lub stawić się na rokowania ze współmałżonkiem,

- osoby przystępujące do rokowań zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia, treścią mapy zasadniczej i przedmiotem rokowań i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu rokowań żadnych zastrzeżeń.

- zgłoszenie należy podpisać.   

 

 

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- kopię dowodu wpłaty zaliczki,

-  nr konta na które należy zwrócić zaliczkę,

- aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/     

- pełnomocnictwo.

– cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2014r., poz.1380), obowiązany jest dołączyć zezwolenie ( lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn oraz prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Zbywający ustali termin podpisania umowy notarialnej z notariuszem i powiadomi o nim nabywcę.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Międzyzdrojskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  lub telefonicznie pod numerem 605 579 533.

 

 

 

Informacja dla osoby fizycznej uczestniczącej w rokowaniach  

MTBS SP. z o.o. wypełniając obowiązek wynikający z art.12 w związku z art.13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  – dalej: RODO informuje, że:

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Prezes Zarządu MTBS SP. z o.o., z siedzibą w Międzyzdrojach, przy Placu Ratuszowym 1,                                72-500 Międzyzdroje. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail:  e-mail. mtbs2@miedzyzdroje.pl   bądź pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: mtbs2@miedzyzdroje.pl   lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia procesu sprzedaży nieruchomości. Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W przypadku nabycia nieruchomości w drodze przeprowadzonego postępowania Pani/Pana dane  na potrzeby przygotowania, zawarcia i rozliczenia umowy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne świadczące usługi związane z obsługą prawną i informatyczną administratora oraz jednostki administracji publicznej uprawnione do współpracy, sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora lub mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana informacji.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przechowywane wieczyście, poczynając od 1 stycznia roku następnego, który to wynika z przyjętego w jednostce Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich. W przypadku wyłonienia Pani/Pana, jako nabywcy nieruchomości dane osobowe w postaci imienia i nazwiska zostaną upublicznione.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym dla zrealizowania celu przetwarzania.

 


OGŁOSZENIE WYNIKU

PIĄTEGO PRZETRAGU USTANEGO NIEOGRANICZONEGO

Z DNIA 28.04.2023


              PRACA

 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

  REFERENT DS TECHNICZNYCH     

    

 

Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENT DS. TECHNICZNYCH

 

  1. Nazwa i adres jednostki: Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje

 

  1. Wymagania niezbędne:

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność,

- wykształcenie co najmniej średnie lub wyższe,

- znajomość zagadnień ogólnobudowlanych,

 

  1. Wymagania dodatkowe:

-  prawo jazdy kat. B,

- umiejętność praktycznej interpretacji przepisów,

- dyspozycyjność,

- doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu powierzonych obowiązków,

- dobra organizacja pracy,

- odporność na stres,

- umiejętność pracy w zespole,

 

  1. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

- wymiar etatu : pełny,

- przewidywany termin zatrudnienia : 01.06.2023 r.,

- umowa na czas określony w okresie próbnym, z możliwością przedłużenia na czas nieograniczony,

- praca w warunkach biurowych (przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, kontakt z interesantami)

 

  1. Zakres zadań:

-  prowadzenie bieżących spraw związanych z koordynacją realizacji robót awaryjnych i remontowych,

-przyjmowanie interesantów oraz prowadzenie korespondencji w sprawach technicznych,

-nadzór nad eksploatacją i stanem technicznym nieruchomości,

- organizowanie kontroli i przeglądów w budynkach,

- realizacja innych zadań zleconych przez pracodawcę.

 

  1. Wymagane dokumenty :

- życiorys (CV),

- kwestionariusz osobowy,

- oświadczenie o niekaralności,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- kserokopie poświadczające wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje, kursy, szkolenia,

- kserokopia ostatniego świadectwa pracy

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać drogą mailową na adres mtbs2@miedzyzdroje.pl lub pocztą na adres MTBS Sp. z o.o. Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje w terminie do 26 maja 2023 r.

 

Kandydaci, których kompletne oferty spełniają wymagania zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

 

Prezes Zarządu MTBS Sp.   z o.o.

Dorota Siarska-Zacharewicz

 

 


                               

 


INFORMUJEMY O OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Myśliwskiej 24d działka 100/2, obręb 19 w Międzyzdrojach.

Zapraszamy do składania ofert.

Szczegóły  na stronie :  https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000160142%2F01


OGŁOSZENIE WYNIKU

CZWARTEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Z DNIA 24.03.2023

 

 


NOWY CENNIK PORTU JACHTOWEGO

MARINA - WAPNICA

 


KONSULTACJE SPOŁECZNE

7-9 marca 2023 r. 

Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. będące zarządcą portu morskiego w Wapnicy ogłasza konsultacje społeczne dotyczące planu gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków. 


 

 


OGŁOSZENIE WYNIKU

TRZECIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Z DNIA 17.02.2023 


              

 

 


OGŁOSZENIE WYNIKU 

DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Z DNIA 24.01.2023 


OGŁOSZENIE WYNIKU 

PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Z DNIA 19.12.2022 

 


KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PLANU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ORAZ  POZOSTAŁOŚCIAMI ŁADUNKOWYMI ZE STATKÓW W PORCIE MORSKIM W WAPNICY

16-19 sierpnia 2022 r.


 Lista nowych numerów telefonów MTBS Sp. z o.o.

 

 

Sekretariat

 

605 579 533

 

Dział ds. technicznych

 

605 670 267

 

Dział ds.  wspólnot mieszkaniowych

 

605 587 219

 

Kierownik ds. spraw wspólnot mieszkaniowych

 

605 599 261

 

Dział ds. zasobu komunalnego

Gminy Międzyzdroje

 

605 518 760

 

Główny księgowy

 

605 595 454

 

 


NOWA SIEDZIBA

uprzejmie informujemy, iż od dnia 08.07.2022 r.  nastąpiła zmiana  adresu siedziby:

MTBS SP. Z O.O.

PLAC RATUSZOWY 1 

72-500 MIĘDZYZDROJE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę pośrednictwa nieruchomości na sprzedaż 11 lokali mieszkalnych oraz 20 miejsc postojowych  w nowo powstającej nieruchomości przy ulicy Myśliwskiej w Międzyzdrojach.

  1. Opis inwestycji:

MTBS Sp. z o.o. w IV kwartale 2022 roku zamierza rozpocząć realizację nowej inwestycji przy ulicy Myśliwskiej w Międzyzdrojach / działka nr 100/2 obręb 19.

Na przedmiotowej nieruchomości powstać ma budynek mieszkalny wielorodzinny nawiązujący w swoim stylu do istniejącej w tym rejonie miasta nowoczesnej zabudowy, przy jednoczesnym zachowania architektury istniejących budynków typu willowo-pensjonatowego.

Planowana inwestycja zakłada wybudowanie  lokali mieszkalnych na czterech kondygnacjach o najpopularniejszych na rynku metrażach - od 40 m2 do 85 m2, do których przynależne będą pomieszczenia gospodarcze – komórki usytuowane w poziomie piwnicy budynku. Do każdego lokalu mieszkalnego został zaprojektowany balkon – taras. W podziemiu obiektu, powstanie duża otwarta powierzchnia użytkowa z wjazdem od stronu ulicy Myśliwskiej, przeznaczona na miejsca postojowe dla samochodów mieszkańców oraz pomieszczenia technicznej obsługi nieruchomości. Obiekt wyposażony będzie w nowoczesną cichobieżną windę osobową. W każdym z lokali zaplanowano indywidualny elektroniczny zdalny system rozliczania zużycia mediów, który pozwali na prowadzenie racjonalnego gospodarowania i optymalizację kosztów utrzymania.

Lokalizacja inwestycji, a w szczególności bliskość centrum i promenady nadmorskiej przy jednoczesnym uwzględnieniu spokojnego rejonu miasta i możliwości wpływania przez użytkowników lokali na koszty eksploatacji to główne atuty naszej inwestycji.

  1. Szczegóły lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży:

 

 

 

 

 

oznaczenie lokalu

Kondygnacja

łączna powierzchnia lokalu

pomieszczenie gospodarcze     / nr /

RAZEM powierzchnia do sprzedaży

M4

parter

39,67

4

41,71

M5

parter

39,69

5

41,73

M11

I piętro

47,98

11

51,03

M14

I piętro

61,83

14

64,74

M15

I piętro

42,23

15

44,20

M18

II piętro

58,02

18

59,99

M19

II piętro

47,98

19

49,95

M23

II piętro

42,23

23

44,05

M26

Poddasze

82,95

26

85,91

M28

Poddasze

40,05

28

42,93

M29

Poddasze

63,58

29

66,46

             

 

  1. Oferty proszę przesyłać na adres poczty elektronicznej : mtbs2@miedzyzdroje.pl

 

  1. Termin nadsyłania ofert upływa  15.07.2022 r.

 

 


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 REFERENT DS. TECHNICZNYCH

REFERENT DS. WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

 


NOWA INWESTYCJA

MTBS Sp. z o.o. oferuje NA SPRZEDAŻ

mieszkania i miejsca postojowe

w nowobudowanym kompleksie

przy ul. Myśliwskiej w Międzyzdrojach.

Więcej informacji https://mysliwskaprzystan.pl/

Zapraszamy!


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - REFERET DS. WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Więcej informacji https://miedzyzdroje-mtbs-bip.alfatv.pl/admin.php?m=panel&id=45

 


 

Informujemy o wszczęciu procedury przetargowej dotyczącej realizacji nowej inwestycji - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Myśliwskiej w Międzyzdrojach.

 Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym

 


 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - PRACOWNIK OBSŁUGI PORTU

Więcej informacji : https://miedzyzdroje-mtbs-bip.alfatv.pl/admin.php?m=panel&id=44

 


Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację inwestycji pt.

„ Przebudowa oraz rozbudowa dwóch budynków historycznych willi nr 1 i 3 przy ul. Kolejowej celem zintegrowania w jeden budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Kolejowej 1 i 3 oraz ul. Norwida 2, oraz rozbiórka trzech pozostałych obiektów na działkach 142, 143, 144”.

Więcej informacji https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/caec4333-b097-4099-ab2a-bb494e4df892

 

 


 

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO ZACHĘCAMY DO SPOŁECZNEJ AKCJI "SADZA PŁONIE. CZAD ZABIJA. ŻYJ !"

 


 


NARODOWY SPIS POWSZECHNY  LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

 


MTBS Sp. z o.o. oferuje NA SPRZEDAŻ

mieszkania, lokale użytkowe i miejsca postojowe

w nowobudowanym kompleksie

przy ul. Norwida 2 i Kolejowej 1,3 w Międzyzdrojach.

Kontakt poniedziałek-piątek w godzinach 8-15

tel. 605 579 533

 


 

 


 

 

            Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w chwili obecnej prowadzi procedurę związaną z wykonaniem kompleksowej dokumentacji technicznej  i uzyskaniem pozwolenia na budowę dla planowanej inwestycji u zbiegu ulic Kolejowej i Norwida.

Na przedmiotowej nieruchomości powstać ma kompleks mieszkalno-usługowy nawiązujący w swoim stylu do wybudowanej przez MTBS sp. z o.o. wcześniej nowoczesnej zabudowy  ul. Norwida przy jednoczesnym zachowania zabytkowej architektury budynków typu willowego na ul. Kolejowej. W oparciu o dokonane uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz wypracowaną wspólnie z Pracownią Architektoniczną Studio A4 wizję przyszłej inwestycji, powstała koncepcja zapewniająca wkomponowanie jej w istniejącą przestrzeń urbanistyczną centrum miasta  oraz efektywne wykorzystanie nieruchomości. Planowany do realizacji kompleks stanowić będzie dopełnienie zrealizowanej przez MTBS sp. z o.o. enklawy budownictwa mieszkalno-usługowego w tym rejonie. Planowana inwestycja zakłada wybudowanie 12 lokali usługowych na poziomie parteru z wejściem bezpośrednio z chodnika ulicznego oraz 29 mieszkań   o najpopularniejszych na rynku metrażach - od 26 m2 do 63 m2, do których przynależne będą pomieszczenia gospodarcze – komórki. Lokale mieszkalne  usytuowane będą w trzech obiektach kubaturowych , w tym 25 mieszkań powstanie w zaprojektowanej 4 kondygnacyjnej bryle nowego obiektu, a pozostałe 4 mieszkania na poziomie I piętra w dwóch istniejących zabytkowych obiektach willowych. Do lokali mieszkalnych w nowym budynku został przewidziany balkon lub taras. W podziemiu planowanego nowego obiektu, powstanie duża otwarta powierzchnia użytkowa z wjazdem od strony ulicy Norwida, przeznaczona na miejsca postojowe dla samochodów mieszkańców planowanej inwestycji. W każdym z lokali zaplanowano niezależne ekologiczne ogrzewanie gazowe oraz indywidualny system rozliczania mediów, który pozwali docelowo  na prowadzenie racjonalnego gospodarowania  i optymalizację kosztów utrzymania.            

            Lokalizacja inwestycji, a w szczególności bliskość centrum i niezależność kosztów eksploatacji lokalu to główne atuty naszej inwestycji.

            Planowany kompleks jest kolejnym krokiem naszej firmy w rozwoju i estetyzacji naszego miasta oraz poprawienia warunków bytowych jego mieszkańców.

Wszystkich zainteresowanych udzieleniem informacji o planowanej inwestycji oraz kupnem lokali prosimy o kontakt z siedzibą Inwestora w Międzyzdrojach Plac Ratuszowy 1 , tel. 605 579 533, e-mail : mtbs2@miedzyzdroje.pl

 

Zarząd Spółki

MTBS Sp. z o.o.

 

 

KONCEPCJA BUDOWY NIERUCHOMOŚCI 

PRZY ULICY NORWIDA 2 ORAZ ULICY KOLEJOWEJ 1 I 2 

  W MIĘDZYZDROJACH

 

 

 


Niniejsze opracowanie może ulec zmianie i nie jest ostateczne.


 

 

Opłaty tytułem czynszu za lokale komunalne należy wpłacać na konto bankowe

MTBS Sp. z o.o. o numerze :

 

74 9383 0007 4211 5906 2000 0010

 


 Interesantów przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1100


Przypominamy o obowiązku dokonywania przez Najemców przeglądów gazowych urządzeń grzewczych w lokalach komunalnych.

Więcej w aktualnościach.

 


 

 


Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek  800 - 1500

Interesantów Przyjmujemy w godz: 800 - 1100

Prezes Zarządu Dorota Siarska-Zacharewicz

Tel.

605 579 533

www:

 www.bip.mtbs.miedzyzdroje.pl

E-mail:

mtbs2@miedzyzdroje.pl

KRS:

Konto Bankowe BS Międzyzdroje

0000062068

35 9383 0007 0000 0390 2000 0010

REGON: 811243605
NIP: 855-14-48-657

 ePUAP :                                                                     /MTBSMIEDZYZDROJE/SkrytkaESP

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Siarska-Zacharewicz 20-12-2010 09:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kubasik 20-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kubasik 29-05-2023 10:58