Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Międzyzdrojskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Strona Główna

KONSULTACJE SPOŁECZNE

7-9 marca 2023 r. 

Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. będące zarządcą portu morskiego w Wapnicy ogłasza konsultacje społeczne dotyczące planu gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków. 


Międzyzdroje, 03 marca  2023 r.

 

OGŁOSZENIE CZWARTEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

PREZES ZARZĄDU MTBS SP. Z O.O. OGŁASZA

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 34 o powierzchni 586 m², obręb 20 miasta Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer  SZ1W/00002887/0.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2023r. o godzinie 10:00 w sali nr  210 na II piętrze Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach położonego na placu Ratuszowym 1 w Międzyzdrojach.

CENA WYWOŁAWCZA wynosi 1.850.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy  złotych).

Przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 18.500,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset  złotych).

Nieruchomość zabudowana dwoma odrębnymi wolnostojącymi obiektami, położna w Międzyzdrojach, przy ul. Cichej 2.

I obiekt wolnostojący, wykonany w technologii tradycyjnej, ilość kondygnacji 2 (w tym poddasze użytkowe), podpiwniczony, o dwuspadowym dachu, o powierzchni użytkowej 108,20 m ².

Stan obiektu: obiekt w zadowalającym stanie technicznym.

Budynek powstał w latach 20-stych jako dom mieszkalny, następnie został zaadaptowany na obiekt wczasowy. W latach 2010 -2015 budynek poddany remontom i dostosowany do funkcji biurowych.

Teren uzbrojony: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, gaz.

Bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

II obiekt wolnostojący, wykonany w technologii tradycyjnej, ilość kondygnacji 2, z płaskim dachem, o powierzchni użytkowej 111,90 m ².

Stan obiektu: obiekt w zadowalającym stanie technicznym.

Budynek z lat 60-tych  powstał z przebudowy obiektu gospodarczego. W latach 2000 -2015 budynek poddany remontom i zaadaptowany na biurowy.

W budynku znajdują się typowe pomieszczenia biurowe.

Teren uzbrojony: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, gaz.

Przeznaczenie nieruchomości określono na podstawie wydanej decyzji nr 30/20 z dnia 20 maja 2020 roku o warunkach zabudowy określającej warunki do zabudowy działki obiektem usługowym. Na powyższej podstawie określono przeznaczenie nieruchomości: tereny inwestycyjne i zurbanizowane.

Dział IV księgi wieczystej nr SZ1W/00002887/0 zawiera wpis – hipoteka umowna kaucyjna w kwocie 156.000 zł ( słownie : sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). Sprzedający zobowiązuję się do wykreślenia powyższego wpisu w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy przeniesienia przedmiotowej własności.

Informujemy na podstawie wyrysu mapy zasadniczej działki nr 34, iż występują niewielkie różnice między istniejącym ogrodzeniem, a granicą nieruchomości, co uwidoczniono na załącznikach graficznych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wpłacenie w terminie do dnia  17.03.2023 r.  (włącznie) wadium w wysokości:

185.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy  złotych).

Wpłaty wadium należy dokonać przelewem na konto Międzyzdrojskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływów środków pieniężnych na rachunek MTBS Sp. z o.o. prowadzony przez: BANK Spółdzielczy w Wolinie Odział w Międzyzdrojach, nr rachunku: 35 9383 0007 0000 0390 2000 0010

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta.

2. Okazanie komisji przetargowej:

a) w przypadku osób fizycznych- dowodu tożsamości (osoby fizyczne będące w związku małżeńskim, posiadające małżeńską wspólność majątkową zobowiązane są uczestniczyć w przetargu łącznie lub posiadać pełnomocnictwo drugiego małżonka, do reprezentowania go w przetargu),

b) w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,

W przypadku pełnomocników podmiotów wymienionych w lit. a lub b – wymagane jest pełnomocnictwo do uczestnictwa udzielone w formie aktu notarialnego.

-Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu  i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i rezygnacji z wszelkich roszczeń wynikających z jej stanu.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygra od podpisania aktu notarialnego w terminie ustalonym przez zbywającego lub w sytuacji nie uzyskania wymaganych zgód na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.

Wpłacone wadium przez osobę, która przetarg wygrała zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast wadia wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu, zostaną zwrócone na rachunek bankowy po uprzednim podaniu numeru rachunku. W przypadku nie wskazania numeru rachunku bankowego, wadium zostanie zwrócone na rachunek z którego zostało wpłacone.

Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Osoby, które są cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane będą przed zawarciem umowy notarialnej do uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego ogłoszenia.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Zbywający ustali termin podpisania umowy notarialnej z notariuszem i powiadomi o nim nabywcę.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Międzyzdrojskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  lub telefonicznie pod numerem 605 579 533.

Informacja dla osoby fizycznej uczestniczącej w postępowaniu przetargowym na zbycie nieruchomości

MTBS SP. z o.o. wypełniając obowiązek wynikający z art.12 w związku z art.13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  – dalej: RODO informuje, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Prezes Zarządu MTBS SP. z o.o., z siedzibą w Międzyzdrojach, przy Placu Ratuszowym 1,                                72-500 Międzyzdroje. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail:  e-mail. mtbs2@miedzyzdroje.pl   bądź pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: mtbs2@miedzyzdroje.pl   lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia procesu sprzedaży nieruchomości. Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W przypadku nabycia nieruchomości w drodze przeprowadzonego postępowania Pani/Pana dane  na potrzeby przygotowania, zawarcia i rozliczenia umowy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne świadczące usługi związane z obsługą prawną i informatyczną administratora oraz jednostki administracji publicznej uprawnione do współpracy, sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora lub mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana informacji.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przechowywane wieczyście, poczynając od 1 stycznia roku następnego, który to wynika z przyjętego w jednostce Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich. W przypadku wyłonienia Pani/Pana, jako nabywcy nieruchomości dane osobowe w postaci imienia i nazwiska zostaną upublicznione.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym dla zrealizowania celu przetwarzania.

 

Załącznik graficzny MAPA


OGŁOSZENIE WYNIKU

TRZECIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Z DNIA 17.02.2023 

 


NOWY CENNIK PORTU JACHTOWEGO

              MARINA - WAPNICA              

 


OGŁOSZENIE WYNIKU 

DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Z DNIA 24.01.2023 


OGŁOSZENIE WYNIKU 

PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Z DNIA 19.12.2022 

 


KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PLANU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ORAZ  POZOSTAŁOŚCIAMI ŁADUNKOWYMI ZE STATKÓW W PORCIE MORSKIM W WAPNICY

16-19 sierpnia 2022 r.


 Lista nowych numerów telefonów MTBS Sp. z o.o.

 

 

Sekretariat

 

605 579 533

 

Dział ds. technicznych

 

605 670 267

 

Dział ds.  wspólnot mieszkaniowych

 

605 587 219

 

Kierownik ds. spraw wspólnot mieszkaniowych

 

605 599 261

 

Dział ds. zasobu komunalnego

Gminy Międzyzdroje

 

605 518 760

 

Główny księgowy

 

605 595 454

 

 


NOWA SIEDZIBA

uprzejmie informujemy, iż od dnia 08.07.2022 r.  nastąpiła zmiana  adresu siedziby:

MTBS SP. Z O.O.

PLAC RATUSZOWY 1 

72-500 MIĘDZYZDROJE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę pośrednictwa nieruchomości na sprzedaż 11 lokali mieszkalnych oraz 20 miejsc postojowych  w nowo powstającej nieruchomości przy ulicy Myśliwskiej w Międzyzdrojach.

  1. Opis inwestycji:

MTBS Sp. z o.o. w IV kwartale 2022 roku zamierza rozpocząć realizację nowej inwestycji przy ulicy Myśliwskiej w Międzyzdrojach / działka nr 100/2 obręb 19.

Na przedmiotowej nieruchomości powstać ma budynek mieszkalny wielorodzinny nawiązujący w swoim stylu do istniejącej w tym rejonie miasta nowoczesnej zabudowy, przy jednoczesnym zachowania architektury istniejących budynków typu willowo-pensjonatowego.

Planowana inwestycja zakłada wybudowanie  lokali mieszkalnych na czterech kondygnacjach o najpopularniejszych na rynku metrażach - od 40 m2 do 85 m2, do których przynależne będą pomieszczenia gospodarcze – komórki usytuowane w poziomie piwnicy budynku. Do każdego lokalu mieszkalnego został zaprojektowany balkon – taras. W podziemiu obiektu, powstanie duża otwarta powierzchnia użytkowa z wjazdem od stronu ulicy Myśliwskiej, przeznaczona na miejsca postojowe dla samochodów mieszkańców oraz pomieszczenia technicznej obsługi nieruchomości. Obiekt wyposażony będzie w nowoczesną cichobieżną windę osobową. W każdym z lokali zaplanowano indywidualny elektroniczny zdalny system rozliczania zużycia mediów, który pozwali na prowadzenie racjonalnego gospodarowania i optymalizację kosztów utrzymania.

Lokalizacja inwestycji, a w szczególności bliskość centrum i promenady nadmorskiej przy jednoczesnym uwzględnieniu spokojnego rejonu miasta i możliwości wpływania przez użytkowników lokali na koszty eksploatacji to główne atuty naszej inwestycji.

  1. Szczegóły lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży:

 

 

 

 

 

oznaczenie lokalu

Kondygnacja

łączna powierzchnia lokalu

pomieszczenie gospodarcze     / nr /

RAZEM powierzchnia do sprzedaży

M4

parter

39,67

4

41,71

M5

parter

39,69

5

41,73

M11

I piętro

47,98

11

51,03

M14

I piętro

61,83

14

64,74

M15

I piętro

42,23

15

44,20

M18

II piętro

58,02

18

59,99

M19

II piętro

47,98

19

49,95

M23

II piętro

42,23

23

44,05

M26

Poddasze

82,95

26

85,91

M28

Poddasze

40,05

28

42,93

M29

Poddasze

63,58

29

66,46

             

 

  1. Oferty proszę przesyłać na adres poczty elektronicznej : mtbs2@miedzyzdroje.pl

 

  1. Termin nadsyłania ofert upływa  15.07.2022 r.

 

 


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 REFERENT DS. TECHNICZNYCH

REFERENT DS. WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

 


NOWA INWESTYCJA

MTBS Sp. z o.o. oferuje NA SPRZEDAŻ

mieszkania i miejsca postojowe

w nowobudowanym kompleksie

przy ul. Myśliwskiej w Międzyzdrojach.

Więcej informacji https://mysliwskaprzystan.pl/

Zapraszamy!


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - REFERET DS. WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Więcej informacji https://miedzyzdroje-mtbs-bip.alfatv.pl/admin.php?m=panel&id=45

 


 

Informujemy o wszczęciu procedury przetargowej dotyczącej realizacji nowej inwestycji - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Myśliwskiej w Międzyzdrojach.

 Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym

 


 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - PRACOWNIK OBSŁUGI PORTU

Więcej informacji : https://miedzyzdroje-mtbs-bip.alfatv.pl/admin.php?m=panel&id=44

 


Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację inwestycji pt.

„ Przebudowa oraz rozbudowa dwóch budynków historycznych willi nr 1 i 3 przy ul. Kolejowej celem zintegrowania w jeden budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Kolejowej 1 i 3 oraz ul. Norwida 2, oraz rozbiórka trzech pozostałych obiektów na działkach 142, 143, 144”.

Więcej informacji https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/caec4333-b097-4099-ab2a-bb494e4df892

 

 


 

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO ZACHĘCAMY DO SPOŁECZNEJ AKCJI "SADZA PŁONIE. CZAD ZABIJA. ŻYJ !"

 


 


NARODOWY SPIS POWSZECHNY  LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

 


MTBS Sp. z o.o. oferuje NA SPRZEDAŻ

mieszkania, lokale użytkowe i miejsca postojowe

w nowobudowanym kompleksie

przy ul. Norwida 2 i Kolejowej 1,3 w Międzyzdrojach.

Kontakt poniedziałek-piątek w godzinach 8-15

tel. 605 579 533

 


 

 


 

 

            Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w chwili obecnej prowadzi procedurę związaną z wykonaniem kompleksowej dokumentacji technicznej  i uzyskaniem pozwolenia na budowę dla planowanej inwestycji u zbiegu ulic Kolejowej i Norwida.

Na przedmiotowej nieruchomości powstać ma kompleks mieszkalno-usługowy nawiązujący w swoim stylu do wybudowanej przez MTBS sp. z o.o. wcześniej nowoczesnej zabudowy  ul. Norwida przy jednoczesnym zachowania zabytkowej architektury budynków typu willowego na ul. Kolejowej. W oparciu o dokonane uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz wypracowaną wspólnie z Pracownią Architektoniczną Studio A4 wizję przyszłej inwestycji, powstała koncepcja zapewniająca wkomponowanie jej w istniejącą przestrzeń urbanistyczną centrum miasta  oraz efektywne wykorzystanie nieruchomości. Planowany do realizacji kompleks stanowić będzie dopełnienie zrealizowanej przez MTBS sp. z o.o. enklawy budownictwa mieszkalno-usługowego w tym rejonie. Planowana inwestycja zakłada wybudowanie 12 lokali usługowych na poziomie parteru z wejściem bezpośrednio z chodnika ulicznego oraz 29 mieszkań   o najpopularniejszych na rynku metrażach - od 26 m2 do 63 m2, do których przynależne będą pomieszczenia gospodarcze – komórki. Lokale mieszkalne  usytuowane będą w trzech obiektach kubaturowych , w tym 25 mieszkań powstanie w zaprojektowanej 4 kondygnacyjnej bryle nowego obiektu, a pozostałe 4 mieszkania na poziomie I piętra w dwóch istniejących zabytkowych obiektach willowych. Do lokali mieszkalnych w nowym budynku został przewidziany balkon lub taras. W podziemiu planowanego nowego obiektu, powstanie duża otwarta powierzchnia użytkowa z wjazdem od strony ulicy Norwida, przeznaczona na miejsca postojowe dla samochodów mieszkańców planowanej inwestycji. W każdym z lokali zaplanowano niezależne ekologiczne ogrzewanie gazowe oraz indywidualny system rozliczania mediów, który pozwali docelowo  na prowadzenie racjonalnego gospodarowania  i optymalizację kosztów utrzymania.            

            Lokalizacja inwestycji, a w szczególności bliskość centrum i niezależność kosztów eksploatacji lokalu to główne atuty naszej inwestycji.

            Planowany kompleks jest kolejnym krokiem naszej firmy w rozwoju i estetyzacji naszego miasta oraz poprawienia warunków bytowych jego mieszkańców.

Wszystkich zainteresowanych udzieleniem informacji o planowanej inwestycji oraz kupnem lokali prosimy o kontakt z siedzibą Inwestora w Międzyzdrojach Plac Ratuszowy 1 , tel. 605 579 533, e-mail : mtbs2@miedzyzdroje.pl

 

Zarząd Spółki

MTBS Sp. z o.o.

 

 

KONCEPCJA BUDOWY NIERUCHOMOŚCI 

PRZY ULICY NORWIDA 2 ORAZ ULICY KOLEJOWEJ 1 I 2 

  W MIĘDZYZDROJACH

 

 

 


Niniejsze opracowanie może ulec zmianie i nie jest ostateczne.


 

 

Opłaty tytułem czynszu za lokale komunalne należy wpłacać na konto bankowe

MTBS Sp. z o.o. o numerze :

 

74 9383 0007 4211 5906 2000 0010

 


 Interesantów przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1100


Przypominamy o obowiązku dokonywania przez Najemców przeglądów gazowych urządzeń grzewczych w lokalach komunalnych.

Więcej w aktualnościach.

 


 

 


Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek  800 - 1500

Interesantów Przyjmujemy w godz: 800 - 1100

Prezes Zarządu Dorota Siarska-Zacharewicz

Tel.

605 579 533

www:

 www.bip.mtbs.miedzyzdroje.pl

E-mail:

mtbs2@miedzyzdroje.pl

KRS:

Konto Bankowe BS Międzyzdroje

0000062068

35 9383 0007 0000 0390 2000 0010

REGON: 811243605
NIP: 855-14-48-657

 ePUAP :                                                                     /MTBSMIEDZYZDROJE/SkrytkaESP

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Siarska-Zacharewicz 20-12-2010 09:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kubasik 20-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kubasik 07-03-2023 09:48